Tender N206/Ir. G. Tjalmaweg

De aanbesteding voor het project N206/Ir. G. Tjalmaweg is gestart. Dit project maakt deel uit van het programma RijnlandRoute en is het tweede project binnen dit programma dat wordt gerealiseerd.
De Ir. G. Tjalmaweg wordt verbreed om de huidige oost-westverbinding in het gebied (N206) te ontlasten. Tussen het knooppunt Leiden-West en de N441 wordt de N206 verbreed van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken.

RIJNLANDROUTE-ONTWERP AARDEBANEN

In opdracht van de internationale combinatie Comol5 (Mobilis, Croonwolter&dros, Vinci en DEME) werken wij het door ons opgestelde geotechnisch Tenderontwerp uit tot een economisch, veilig en geoptimaliseerd Integraal ontwerp op Uitvoeringsniveau. Het projectgebied bestaat uit een variabele geologie van duinafzettingen tot 11 m slap (veen en humeuze klei).
Hierbij wordt door het team (projectleider en adviseurs) op basis van jarenlange ervaring samengewerkt met de disciplines GWW, Boortunnel, Civiel en VTTI.
Tot de scope van onze werkzaamheden behoren:

 • Verbreding A4 tussen Den Haag en Leiden (incl. Knp. Hofvliet)
 • Verbreding A44 en N206 nabij Leiden
  (incl. Knp. Leiden-West en Ommedijk)
 • Aanleg N434 en lokale wegen
 • Aanleg werkterreinen en werkwegen
 • Aanleg tunnellogistiek terrein
 • Aanleg proefveld

SINGAPORE – POLDER PULAU TEKONG

TENDERPROJECTEN IN SINGAPORE
Arthe Civil & Structure is als geotechnisch adviseur betrokken bij een aantal tenderontwerpen in Singapore. Technische uitdagingen zijn daarbij onder andere:

 • ophoging op slappe ondergrond
 • “traditionele” landaanwinning
 • landaanwinning door inpoldering

We adviseren onze opdrachtgever ten aanzien van de fasering en werkmethode, aanleg van dijken, stabiliteit, zettingen en zettingsversnellende maatregelen en hergebruik van grond. Ook maken we de bijbehorende zettings- en stabiliteitsberekeningen.

A59 DRONGELENS KANAAL

Het project Drongelens Kanaal A59 omvat de verbreding van de Rijksweg A59 ter plaatse van de kruising met het Drongelens Kanaal. Hierbij wordt het viaduct over het kanaal vervangen, en een regionale kering omgelegd om ruimte te maken voor een ecologische zone. Om gedurende de werkzaamheden de A59 open te houden voor verkeer, is een tijdelijke brug gerealiseerd welke is gefundeerd op staal.

GRONDVERNAGELING N61 ZEVENAARDIJK

Arthe Civil & Structure bv heeft voor HUESKER het ontwerp voor de grondvernageling ter plaatse van de kruising van de Zevenaardijk met de N61 opgesteld conform de INSIDE-methodologie.

Voor het project Sluiskiltunnel dient de N61 ter plaatse van het viaduct van de Zevenaardijk verbreed te worden met rijstroken. Dit geschiedt door het oorspronkelijke talud steiler op te zetten en te vernagelen. De nagels zijn door middel van stalen platen met de facing verbonden.

Bij het plaatsen van de ankers dient rekening te worden gehouden met de op palen gefundeerde landhoofden van de Zevenaardijk.

PAALMATRASSYSTEEM N207

In de tweede uitvoeringsmodule van de zogenoemde ‘Consensusboog Boskoop Oost’ wordt een dubbelstrooks rotonde aangelegd om een verbinding te maken tussen de N207 en de Gouwedreef.
Arthe is gevraagd het complete ontwerp te maken voor een paalmatrassysteem t.b.v. de aanleg van deze rotonde, van schets tot uitvoeringstekeningen.

A2 HOLENDRECHT – MAARSSEN

Tussen 2007 en 2010 is in opdracht van Rijkswaterstaat de A2 verbreed naar 2×5 rijbanen. Voor dit project is de A2 opgedeeld en aanbesteed in verschillende deeltracés.
Een van deze deeltracés is het gedeelte van de A2 tussen de knooppunten Holendrecht en Maarssen, dat volgens een Design & Construct contract is uitgevoerd door de combinatie A2HoMa (bestaande uit Boskalis, KWS en Mourik).
Door de weinig draagkrachtige ondergrond in het gebied, was dit deeltracé geotechnisch gezien het meest uitdagende gedeelte van de verbreding van de A2.
Voor de reconstructie van het deeltracé tussen Holendrecht en Maarssen heeft Arthe geotechnische expertise geleverd aan de combinatie A2HoMa.

VERBREDING RIJKSWEG A15

Het project Verbreding A15 behelst de capaciteitsuitbreiding van circa 37 kilometer rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Dit gedeelte van de A15 is de belangrijkste verbinding tussen het Rotterdamse haven- en industriegebied, de omliggende woongebieden en het (Europese) achterland.
Het project omvat de volgende onderdelen:

 • De doorstroming en de veiligheid van de A15 wordt verbeterd door extra rijstroken en verkeersmanagementsystemen;
 • Op de plaats van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas komt een nieuwe, grotere hefbrug.
 • Het onderhoud van de A15 valt voor bijna 25 jaar binnen het project.

Aangezien dit project bovendien het beheer van deze 37 kilometer A15 omvat (DBFM-contract), is het daarom ook de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed.

DIJKVERSTERKING KRIMPEN

Naar aanleiding van een dijktoetsing kregen de Maasdijk en de Lekdijk in Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek een onvoldoende. Delen van het tracé zijn niet voldoende stabiel en niet overal hoog genoeg. Arthe is gevraagd om het projectteam te ondersteunen op het gebied van geotechniek in brede zin. Hierbij lag de nadruk op het vinden van oplossingen die zo min mogelijk overlast zouden veroorzaken bij de omgeving. Een grote uitdaging hierbij was dat een groot aantal facetten in een zeer korte tijd beschouwd diende te worden om tot een aanbestedingsontwerp te kunnen komen met een aannemelijk risiconiveau.

PARALLELSTRUCTUUR A12

De parallelstructuur A12 bestaat uit provinciale wegen die het knooppunt Gouwe en het Gouwe aquaduct moeten ontlasten. Het project bevat hoge aardebanen op zeer zettingsgevoelige ondergrond.
Daarnaast bevat het diverse grote kunstwerken: twee spoorkruisingen, twee onderdoorgangen en een beweegbare brug over de onderdoorgangen. Ten behoeve van deze kunstwerken moest rekening worden gehouden met vele lokale factoren: trillingsoverlast in de omgeving, kabels en leidingen in de omgeving en diverse overkluizingen.